Podatek od usług budowlanych

Polnische Fahne

Wynagrodzenia za usługi budowlane podlegają według niemieckiego Prawa o Podatku Dochodowym szczególnemu odliczeniu od podatku (tzw. potrącenie podatku przy robotach/usługach budowlanych), o ile zleceniodawca (odbiorca świadczonych usług) jest przedsiębiorcą. Następnie zleceniodawca może dokonać potrącenia podatku od świadczenia wzajemnego w wysokości 15% oraz jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia w następnym miesiącu płatności we właściwym dla Zleceniobiorcy (świadczącego usługę) Urzędzie Skarbowym. 

Odliczenia podatku należy dokonać również wtedy, jeżeli dochody, które podlegają potrąceniu od podatku zgodnie z § 48 niem. Ustawy o podatku dochodowym, nie mogą być opodatkowane w Niemczech zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (§ 48d ustęp 1 niem. Ustawy o podatku dochodowym).

Z odliczenia podatku nie można skorzystać w szczególności wtedy, gdy Zleceniobiorca przedłożył swojemu Zleceniodawcy w dniu płatności ważną decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku zgodnie z § 48b niem. Ustawy o podatku dochodowym.

Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku Zleceniobiorca może złożyć pisemny wniosek we właściwym dla niego Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku wraz z doręczeniem kwestionariusza rejestracji podatkowej (Podatkowa rejestracja).

Przedsiębiorstwu nie posiadającemu siedziby na terenie Niemiec właściwy dla niego Urząd Skarbowy wyda decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli jest udowodnione, iż Zleceniobiorca wypełnia swoje obowiązki podatkowe w Niemczech zgodnie z przepisami. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku jest również możliwe, jeżeli przedsiębiorca nieposiadający siedziby na terenie Niemiec może przedstawić w wiarygodny sposób, że nie ma do zapłacenia w Niemczech żadnych podatków (na przykład w przypadku krótkoterminowej działalności w Niemczech). Lub ewentualnie Urząd Skarbowy ustala informacje na podstawie wypełnionego kwestionariusza. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w karcie informacyjnej dotyczącej odliczeń od podatku przy robotach/usługach budowlanych zgodnie z § 48 niem. Ustawy o podatku dochodowym.